מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה)

בית הספר לנגישות

הכשרת מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס)

תפקידו של המורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס) לשמש גורם מבקר, מפקח ומאשר בהליכי רישוי ובנייה, רישוי עסקים, וביצוע פעולות בנייה במקום קיים ובמקום הנותן שירות לציבור על מנת שיעמדו בכללי הנגישות כפי שהוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998 (סעיף 19מ"א).

אוניברסיטת אריאל מזמינה אתכם להצטרף לתכנית להכשרת מורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס). התכנית מוכרת על ידי האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה, רשם המהנדסים והאדריכלים ורשם ההנדסאים.

בוגרי הקורס, שעונים לקריטריונים שקבע המחוקק, מתחום מקצועות הבנייה והאדריכלות ואשר יעמדו בהצלחה בבחינות המקצוע של משרד העבודה והרווחה, יהיו רשאים להירשם בפנקס המיוחד למורשים לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס).

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים תכלול מרכיבים עיוניים ומעשיים, לפי הנחיות משרד העבודה והרווחה.

התכנית תתמקד בהנגשת מבנים, תשתיות וסביבה, יחד עם זאת, יכללו בה גם שיעורי מבוא להנגשת השירות.

נושאי הקורס:

  • הוראות הדין הרלוונטיות לתחום הנגשת מבנים, תשתיות וסביבה.
  • הדרכים להנגשת מבנים, תשתיות וסביבה לסוגיהם שהחוק חל עליהם; אמצעים, התאמות טכנולוגיות ופתרונות הנדסיים בין בדרך כלל ובין לפי סוגי המבנים, התשתיות והסביבה.
  • סוגי המוגבלויות וצורכי האדם עם מוגבלות, עקרונות ההנגשה ודרכי יישומם הלכה למעשה.
  • הנעשה בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה במדינות אחרות.
  • תפקידיו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ותפקידיו ושל מורשה לנגישות שירות.
1.800.660.660 פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה
מאשר/ת לקבל מידע נוסף מאוניברסיטת אריאל בשומרון